Contents

"हे जेरी, निडिंगटा सेई मारी येकुगदज़िरा मभुकु सूरी?"

ज़वोस ज़्विनो उये इनि नादोवाना "कुइता मारी पंबा" मिबवन्जो कुबव कुने शामवारी निमुरी.


वमवे वनोदा कू तंगा ब्लॉग उए कुइता रमवे रुटीव रुइरो रु मिरोइंडानेटी। वामवे, कुटी वासीये नाज़िरा दज़ीज़ दज़ेकुटेंगेसा कुशांदा, काना कुवेद्ज़ेरा भीज़ीनेसी रावो पाइंडानेटी, काना कुसिया बासा कावो 9-टू -5, नेज़विमेव्यू.

ज़्वेचोकवाड़ी नाडोडा कुबातिरा एवो वंदिनोविवा कुटी वनोइता इज़वी। असि, निदोक्वानिस्सा कुगोवना ज़वकन्या पंगुवा युकुसंगाना-मुन्हू काना व्हाट्सएप काना फेसबुक मैसेंजर.

नोकुड़ारो, नदिरी कुनोरा नय्या इय्या यकेरेबा कुटी न्दिगवर्दे ज़्विदिज़िदो ज़वंदकदज़िद्ज़ा सेमुंगोरोरी मुमाकोर इकुपेदेज़िस ई 15.

मिंयाज़ानिसो याहुपेन्यू हेवेचोवाड़ी

हीनो ममवे इमिसा यंगु यवेनी मुंगुवा याकापफुरा.

 • ३ झ्विनु झ्वुनोगोना कुइता इये झ्विनो कुति उवंडुदेज ब्लॉग याको
 • कुबुरित्सा मैतीरो कुवेदेरा मिकाना येकुबुदिरा
 • कुरम्बा मुहुतानो ह्वेकुबताना: नुंगमिरो येवतांगा

2. क्राउडसोर्सिंग पोस्ट

मापोका एमापुरंगा ndeye nzira yakanaka yekubatanidza nevamwe vanobhururuka mumatauro ako uye kugovera vamwe vevamwe vevateerh Vehupfumi.

निदकटोरा (उये नदकोना वमवे वकवाँ वचिवाना) ज़विमवे ज़्विबेरेको ज़वनाका कुबरीकिदज़ा नेशिंगा इरी। इची मेपोका इवान्हु वर कुटेन्गेसा ट्रिब्रर कुटी इंचांगोबवा कुनेत्से कुटी नाडिव नाडाकपिंज़ा मुने ज़्विन्योरवा ज़्वे 1,000 मुंगुवा प्यूपी.

मिंयाज़ानिसो याहुपेन्यू हेवेचोवाड़ी

फेसबुक विज्ञापनहीनो मैत्रो माशोमनाना इचिरोंग्वा वंडकैटा फलक फेसबुक मुंगुवा इकहंगोपुरफुरा.

उयेवो वेन्गा – 20 इसिंगबत्सिरी इनोत्सवव कुतरिसा पफंगवा कुने याको इनोटेवारा एफबी मुशिनदीपमवे.

4. सिंडीकेट ब्लॉग पोस्ट kune dzimwe nzvimbo dzakakurumbira

कुरुदज़ीरा भाभीरी राको कुण न्ज्विम्बो डज़िनोबतननिज़ा वमवे ‘ज़्वकागाडज़िरवा; कुज़विकुर्दज़ीरा, कुकुम्बीरा, चिओकोमुहोमवे, काना कुशंगुरुद्ज़ा (ज़वांकाका, नादिरि कुटोरा) मुपेपेती कुटी अगमुचीरे भैहेरी रोको रिनोपा ज़्वोकुद्या.

इवा नेचोक्वाडी चकुति ज़्वित्वा ज़वको ज़्वित्वा ज़्विनोदोज़ोकेरा कुमाशोको एको एकरे कुतोरा मुमुगवागवा। WHSR ब्लॉग inobatanidzwa kune dzakawanda dzemasayiti anozivikanwa aosanganisira सोशल मीडिया Nhasi uye Bhizinesi 2 समुदाय.

5. एंडा कुमिसंगानो

websummit

इता शमवरी नयनी dzeblogger uye kusimudzira mabloggi emumwe nevwe ऑनलाइन। इनि हैंडिफ़ायर ज़विकुरु कुतौरा नेवटोरवा (nokutendeseka ini ndakashata nezvazvo).

Zvisinei, kushanya kwandakanga ndaenda kuWebSummit 2014 kuDublin kwakaita kuti ndiwane chiitiko chitsva, uye ndinofanira kubvumirana kuti inzira inobatsira yekukurudzira ब्लॉग.

6. ब्लॉग टिप्पणियाँ

सिया माज़ानो आँवका पैमुसरो पेवमवे ‘ब्लॉग्स (मुसैता स्पैम!)। न्योरा नान्जीरा इनोइता कुटी वनहु वडे कुजिवा ज़वाकवांडा पमसोरो पाको.

हीनो मुंजानिसो मुखुरु हम मुमुवे मुन्हु अकाज़विता ज़वनाका.

मिलर टिप्पणी करते हैंकुटंगा, मिलर मिलर एनोन्डे मुने इमवे तानसंगुडजो, अचीपा मौनेरो अकासियाना-सियाना एनोएरेडाना नेचोकुटंगा चेन्कंगांगा उए अचिता कुटी व्वेर्वेंगी वेजिव नेजेव उए कुफानिरवा क्वेके कुने मुसोरो। नोकोगोवाना ज़्वानोज़ावा इये, एनोरटिड्ज़ा अनन्याज़वी ह्वेक पाकेटु येकुत्सवागा, अचिवाना रूज़िवो रवांगु उये अचिन्त्यता कुटी नीडिडिज्ड ज़वाकावाडा पमासोरो पाके … ज़वकन्या ज़्वोकुटी निदातारतिसा मोउमा पावो मोउमाता मोउता और मो।.

7. फोरम पोस्टिंग

Tsvaga mazano akakodzera म्यू आला याको (Google kutsvaga) "कीवर्ड" + inurl: फोरम), zvinyorwa zvinobatsira zvinyorwa / mhinduro, kukurudzira nzvimbo yako paine zvinyorwa zvisungo kana kurasa svikwereti mumasangano ako, asi kana chete zvakakodzera.

8. नरौंदा yeGoogle +

नरौंदा यमगिरो eGoogle + यकफानाण ज़वाकोकोसा सेमीसंगानो – चिनहु चिनोता कुटी कुदुदिरे नादोचुप्पा ज़्वकवांडा ज़्विझिन्जी ज़्वेवशोको अनोकोनहु कुवेंहुमुन्नुंडा मुकुतिनहना कुवेवेटेरिवेट वीज़ेवेटवेटीवेट.

9. कूप जिविषांडिसो झवपचेना उये महाराबु

मुनु वोडा मुक्त करता है। मुशुरे मेवोस वासिंगादी कुवना चिमवे चिनहु नोकुडा कुवेकुसुंगुका?

जिविसिनी, चेरेडेज़ा मुफ़्फ़ुंगवा कुटी हवसी वोस वकासुनुंगुका वकनाका पचावो। Iwe unofanirwa kupa chimwe chinhu pane zvaunoda kuitira kuti iwe upe vanhu chikonzero chekutaura uye kugovera bhurogi rako mumoriro evanhu। युका पफुंगवा यो योय पमसुरो पेकुटेंगा मगवारा.

भीज़िनेसि रेंगू रिद्धिज़ीमी पावेब होस्टिंग सीक्रेट रिवील्ड (WHSR) iri kukurudzira कुशंडीरा माज़ानो। पान कुंगोपिंडा मुकाती meGoogle SERP yakawanda, ndakawana zviri nani kutarisa वेब डिज़ाइनर vanogona Kunge vachishandisa mazano angu ekugamuchira। कुटी नदिगरे पचिगारो नेवतेरी इरावो, नादकागजीरा मितेरो येकसुनुंगुका.

एवो ज़्विसिक्वा ज़्वेमासिकिरो एहुरुकुरो? येप – मुक्तो इनोटरीरवा कुने वतेरेरी वंगु वकुरु.

मिफाननिदज़ो यकसुनुंगुका ज़विरोक्वाज़वो याकागमुचिरा कुन्यन कुबव कुने ब्लॉगोस्फीयर, इचिंज़ा वेटेंज़ी वत्सवा उए वतेवेरी ववनहु। काना इवे अनोफियरा, izvi zviri zvishomanana zveblogi izvo zvichitaura maharabi.

 • http://psdreview.com/free-icon-sets-free-flat-social-media-icons-sets/
 • https://www.buildthis.io/free-logos/

10. ट्विटर

वटवेरी वेकुगराना वनोबताना झवकनंगा नेमारी.

राजस्व बनाम ट्विटर अनुयायीराजस्व बनाम ट्विटर अनुयायी

वाजहिनजी मबलोगिकी वनोसमिसिका कुटी मितेमो येकुविम्बा नायो इनौया पाकुसीमुद्जा मारी यावो। Vakomana paGavhuna हैकर Vakarangana mari pamwe neboka re metrics uye hapana chakaswedera pedyo nevateveri ve Twitter.

काना इवे उचिदा कुकुरा मारी याको, तारिसा कुंगाना न्वांहु कुवानु वाहनुपफुमी उय कुओविता नेहुवंदु ह्वाको। नदियौ पफुति याको यकानाकिसा पकुवुंडुजा पासी यको पासी!

कुकुरा वटवेरी वाको वेट्रा & यातायात

मझानो माशोमनाना अंकोरुमिद्जा मुकुकुरा वटवेरी वाको उय कुतुंगमीररा मोटोकरी कुबवा कु ट्विटर:

 • अक्सर ट्वीट करते हैं। कुटी उइट कुटी वटवेरी वाको वडज़ोक उय वकनीसे पा ट्वीट यको, इवे अनोफनिरा कुटंगा कुओनकवा पा ट्विटर। कुटी नदिते इज़वी न्दोन्दिशिसा पुरोगिरमु इनोनज़ी येन्ज़ी दोज़ोसेरई ओल्ड पोस्ट उए कुपेद्ज़ा 20 – 25 maminitsi zuva rimwe nerimwe paommomm.it कुटी टिबाटन नेवेटवेरी वंगु वी ट्विटर.
 • गडजीराई चोकवाड़ी नेवतेवेरी वेणु। म्हारिदोज़ो येगा इरी इरी 100x ज़वीरी नानी कुफुफ़ुरा कूपरदज़ा मज़ाना इमाकातानी इमशोको.
 • इवा नेहुपेंज़ी – तोरा कुने वमवे ट्वीट्स, वृषभाना हुदुकुरो दज़ाकुरुम्बिरा, उए ट्वीट इनोफामिसा हैशटैग.

कुइता मारी माज़ानो: 3 नाज़िरा दज़ाकचेंजेरा डेज़ेकिटा मारी याको ब्लॉग

हातीसती तात.

कुसविकिरा पानो, इवे वकाडज़िड्ज़ा –

 1. नजीरा येकुवना आला इनोबत्सिरा सेई, उये
 2. नजीरा येकुवना नजीरा याकनंगा कु ब्लॉग याको.

इये झ्विनो इंगुवा येकुपेडिसिसा क्वेचिवारा चेडु – मैत्रो एकुभधारा विट्टेंज़ी वाको भुलोगी.

मुस्तिकमू चीनो, निदिचाफुंगा नेजेवत्तु नजीरा चायो येकुइता मारी याको यभूगीगी मुमुगवा क्वांग्वा रिफु.

इज़ोवज़ो ज़वकाती, तुका मुफ़्फ़ुंग्वा कुटी पेन नाज़िरा दज़कवंदिसा दज़ोकिटा मारी पैइंडानेटी। काना iwe ukatarisa kuchinyorwa cha Ashley Faulkes, chaakafukidza zvinopfuura 100 ऑनलाइन व्यापार विचार; iwe uchaona kuti blogging ingori chikamu cheiyo mufananidzo mukuru मिबवुन्ज़ येकुज़्विबुन्ज़ा इवे, सेकुफ़ुंगा क्वाएले, नादियि:

 • chii chaungaita kuti uite mari nokukurumidza (शंदुरा बासा राको)
 • चियि चौनोदा कुइता कुवेंगु रेफु
 • unyanzvi hupi, ruzivo rwaunofanira kupa nyika
 • chii चौंफोरीरा?

आइडिया # 1 – Nyora uye utengese eBook

कुतेन्गेसा ईबुक ibhuku rekugadzira मुद्रीकरण maitiro.

ईबुक तोपा तानी यजीविबत्सिरो:

 • कुटी उज़विगदज़िरे, ज़वोस ज़वुनोदा ज़िवो इवे वाटोवा नाज़वो
 • कुभधारा ईबुक्स कुंबा सिम्बा राको स्यानज़्वी
 • Iwe unogona kuzvitengesa pazvikwata zvakawanda (kufanana Amazon uye Payhip)
 • वनोगोना कुवा म्हदज़िसिरो हुरु येकुवना मारी
 • वनोगोना कुवेद्ज़ेरा कुवेदेज़रवा क्वेकुट्सवागा क्वेकेंत्गेसा कुवाको सेकुत्सवा-कुकोशा कुनोपा

न्यानज़वी दज़कवांडा दज़ाकटंगा कुज़विटीरा ज़िटा नी ईबुक। रेमी सेठी, मुवम्बी वी इनि नेदिचाकुद्दिज़िस्सा इवे कुति उव वेकफुमा उय मुमवे वेवनोनीन्या कुजिविकानवा मुभिजिनेसि रीकुइंटरेनेट, अकटेंगेस्वा भुकु रेकुटंगा नोकुति $ 4.95.

मुफ़नानिदो 1 ईबुक 1भुकु पुनकंगा रमित – "2007 नोंगेदेरा कुकरिक आस".

भुकु आयो एतुंगमिरिरा कुने एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर उय 14 मचिना यकासियाना-स्याना यापामुइमासी याकिता कुटी एवे मुनु अक्कापुमा कुमाज़ो – ज़वोस ज़वाकवना पाइंडनैति यूय ज़्वकन्यन्या कुतेंग्वेंग्वा कुबंगवा.

हीनो मैत्रो औनोतीवर कुटी उणोरे ईबुक:

 1. सरदूज़ा मुसरो। Nyora nezve chimwe chinhu icho vateereri vako vanoda kudzidza, asi vasingagoni kudzidziswa mune imwechete ब्लॉग ब्लॉग। वाजहिनजी वर कुड़ा कुभधारा कुने इमवे-कुमिरा-शोपू येरुजिवो उरवु.
 2. इता सारदुज्जो। इज़वी ज़्विचबत्सिरा कुरोन्गा पफुंगवा डज़को सेज़ुवोनीओरा.
 3. विम्बा नग्वा जुवा रेगा रेगा कुन्योरा। उसवे मुन्हु अनोटांगा ईबुक उये हाम्बज़वीपेड्ज़ा। विम्बा कुन्जे क्वेवा ज़ुवा रेगा रेगा, मावा माविरी, 15 मेमिनेटी – हज़विना बासा कुटी एकरेबा सेई। Ingozvinyora.
 4. तुमिरा कुने इमवे मौना ईबुक ई टेम्प्लेट। हीनो ज़विशोमा कुबवा हबस्पॉट.
 5. गदज़ीरा चिवको (कुरेवा। कैनावा) काना कुभधारा फ्रीलांसर कुटी पतंग (एक स्व फ्रीलान्स डिज़ाइनर लागत ~ $ 26 / प्रतीक्षित नगवा डेज़ो मेएरानो नोंगोरो योरो वेकुभधारा)
 6. फ़ोटोशॉप याको कवर पेन 3 डी ईबुक छवि। पैट फ्लिन एकैसा पमवे एक वीडियो हुरू पमसोरो पेकुइता इज़वी.

Wapedza! ज़्विनो कुकुरुद्ज़ीरा कुने ज़वीरी पैमोयो वाको.

विचार # 2: कुकुरदज़ीरा मचिना यकबताना मुम्मिरिरो अकासियाना-साना

काना इव उरि कुतोकुरुकुर उय कुकुर्दुजीरा मचिना उये मबासा कुने वतेरीरी वाको, वादी कुइता मारी कुबव कुवँहु वामनोटौरा?

इज़ोव हगविभद्रारे वेवरेंगी वाको चेरो चिनहु, उए इवे उवना कोमिशनी चेरो मुमवे वेवो एनतेंगा चिगाडज़िरवा.

कुशमवदिरज़ाना कुवेकटेन्गेसरना कुँगोना कुँवा चिनखु चिरुकुवना मारी शोमा शोमा। तरिसा अया मज़ानो एकुबतननिजा कुतेंगसेरना कवाकबताना मुमारी याको:

1- सगावा मिकाना मुहुपेन्यू ह्वाको ह्वेज़्विनो

कुटंगा, एंडा नेज़्विनोरवा ज़्व्वाकम्बोबुरित्सा उये तस्वागा ज़्विगाडज़िरवा काना मसेविसी जागकटुरा। काना उचिंज ववाना, इंगोन्डे कुन यूगा वेबसुइटी उये तसवगा पेजी रे "Vakabatana".

झवद्रो तवेरा मिरयिरिदजो यकुति उव वेहुकामा। काना उचिंज वावा मुम्वे, इवे काज़हिनजी अनोवनाजोना आईडी येकुत्सवगा न्जीविम्बो पैनज़्विम्बो येकुपेडज़िसिरा तु यूआरएल इमवे नीम्वे.

आपो मुशायनी अच्यन्यां पा URL आयोयो नीएद याको उय अटेन्गा चिगाडज़िरवा, इवे उचावना मारी.

2- सगावा मिकाना म्यूमिट्बो / मिशेंडीरा यानुशांडिसा

इटा रोंडेझेरो येज़वोस ज़विगाडज़िरवा उये बासा रुनोसंधिसा। निदोशनंदिसा याकवंद पुरोगिरमु यपेइंडनति इने चोकौता नेभिजिमसि रंगु। इज़वी ज़्विनोगोना कुवा मिकाना मिकुरु येकुबताना मारी.

एंडा कुने वेबहुस्ति येचिगदज़िरवा चीगा उगा ओना काना वेन पेजी येकुबताना। काना वकद्रो, संन्या चिरौंगवा.

सेज़ो usinawo zvemukati zveizvi, uchafanira kugadzira zvnewe.

इज़वी नदिज़ो ज़्वंदिनोकुरुदज़ीरा:

 1. तोरा पासी कुटी अनोसंधिसा सेइ चिगदज़िरवा काना बासा। यहाँ Inobatsira kurongedza बासा राको? Inokubatsira ne SEO यहाँ? इनोकुबत्सिरा कुटी usvike kune vane simba vanoblogi?
 2. गदज़ीरा चिदज़िदोज़ो च ब्लॉग चिनोड्ज़दिज़िसा वातेरीरी वाको कुटी वबुदिरिर सेई मित्सवा याकाफ़ाना वचीशंडीसा इचो चिगाडज़िरवा कना.
 3. गडज़िराई कुने चिगदज़िरवा काना कुशांदा उय वोबवा वावेदेरा आईडी याको याकुतेवेरा.
 4. कुरुदज़ीरा आयो म्हारिदोज़ो कुने वतेरीरी वाको, पामगरिरो ईवान्हु, उये हुरो ह्युपी ह्प्पेइन्देन्ति हुज़ेरे न्वांहु वोनगोना कुत्सवगा मुर्तुरो आयोयो.

उरी कुद्दिज़िसा वन्हु रूज़िवो रवाकोकोशा रवमेहरा उई कुवना मारी मुकुदज़ोका.

3- सुवागा मिकाना म्यूचिगज़िरवा / ज़्वैसेनी उनाद कुशंडीसा

उनोदा कुशंडीसा चिमवे चिगाडज़िरवा असि का उपयोगकवनसे? को काना उचिगोना कुइता कुटी मारी याको इदज़ोकेरे मुंगुवा प्यूपी?

काना चिगदज़िरवा चोचो चीं चिरौंग्वा चूबुबताना, इज़वी नदेज़्वोकोकड़ी.

कुटंगा, इटा रोंडेझेरो येमेइचेरो / मैतिरवो औनोदा कुशंडीसा। ज़्विनो एंडा कुने मावेन्तेय उय ओना काना वेन सांगानो रेकुबाताना.

काना वकादारो, टेंगा चिगाडज़िरवा उये यूययाइन। ज़वद्रो शांडिसा, इटा चिदिज़्ज़ो चकुद्दिज़िज़ा / कुदज़िदज़िसा, उई कुकुरुद्ज़ीरा मरिदिज़ो कुने वतेरीरी वाको सेज़्वैविता करे.

इयि मीशोन्गा इनोगोना कगारा यक्षंदा क्वांग्वा यकारेबा, इचिकुपा मारी येकुतोरा कुवेपुएनु ह्वेज़्विनोरवा ज़्वोस.

४- कुकुरदज़ीरा मचिना यकबताना मुने इमवे इमेल ईमेलस्प्रोन्ड्रॉन्ड

ईमेल चिनहु चाइन सिंबा कुशमबदज़ीरा चिशंडिसो। नदियो इमवे यमशोमा माशोमा अयो वन्हु वनोन्गोरोरा ज़ुवा नेज़ुवा उए वर वनोदा कुएन्देस्वा कुने.

एक ईमेल ऑटोरेस्पोन्डर inofanirwa kutenderera kwemaimeri inotumirwa kuvanhu apo inyoresa kune yako ईमेल सूची.

हीनो मवीरी अनग मदिवा सहायता

 1. प्रतिक्रिया हासिल करो
 2. MailChimp

Zvose izvi zvinokubvumira कुटी उइसे एक ऑटोरेस्पोन्डर.

कुंगोफ़नाना नेकुसिमुदिज़िरा मिकीना येकुबताना पभोगी याको, कुकुरदुज़ीरा ज़्विनु इज़वी म्यू ईमेल ऑटोरेस्पोन्डर ज़्विनोगोना कुयून्ज़ा म्येकुसरुद्ज़ीरा इवे.

Iwe unogona kana kuvasimudzira zvakananga mumaemail kana kugadzira ब्लॉग पोस्ट ट्यूटोरियल्स uye kusimudzira izvo। या तो रास्ता, फलक मुकाना वकुटी मारी मुहोमवे.

हेज़्विनो ज़्वंदिरी कुकुरुद्ज़ीरा नीको ऑटोरेस्पोन्डर:

 • कुतंगा मैमाइल एको माशोमा ईकुटंगा एने झ्विनहु ज़्विनोबत्सिरा ज़्विसिंगटेंग चेरो चिनहु। इज़वी ज़्विनोकुबत्सिरा कुतंगा कुविंबा नेवन्नोरेरो वत्सवा.
 • फवण्या मुहुकमा ह्वेकुवका माज़ानो, कुफनाँ नेकुकुम्बीरा वनोरी काको इना इउचिगोना कुवाबत्सिरा नेज़वोस। इज़वी ज़्विचावकोव कुविंबा उए कुदरेदेज़ा कुसुवुमिराना.
 • पौंगेगे उचिसीमुदजीरा चिगाडज़िरवा, टरिसा पान इज़्वो ज़्वानवोगोना कुवना उय क्वे पचीगदिज़िरवा इचोको। काना इवे वकवाना मिन्धुरो उचिषांदिसा, इता शुवा कुत्सनंगुरा इज़वो ज़वकाडज़मा। इज़वी ज़विचिता कुतेंग्सेवा क्वाको.

विचार # 3: शांडिसा बासा भोदी

मापुरिसा ईबोभो एनोफाना न्वान्नोत्स्त्व बासा नेवसंधि। वनोगोना कूप नग्वा यकजारा गिग्स, नगुवा येंग्वा, काना बासा रिचिबुमिरिआनो.

सेम्युनेंज़िसो, प्रोबेलॉगर जॉब बोर्ड इनोबटैनिडा ब्लॉगर्स नेमाकंबनी एनोटारिसा कुटी अक्वानिसे मुन्हु कुटी अम्बे ज़्विगाडिजारो क्ववारी.

काना इवे उइन चिरमेरा मुनज़विम्बो याको उई उचिनाननिदजा वॉट्सवगा बासा नेवाशन्दिरवी, अनोगोना कुतोरा भोदी रिबासा उई कुइता हरि नग्वा इमवे निमना काना मुशांदिरवी अचीदा कुतुमिरा कुवुर्वा कुवेर्वा.

इवे अनगोवनौ कूप वनोत्स्वक बासा कुटी वावने भोदी.

प्रोब्लॉगर जॉब बोर्डप्रोब्लॉगर जॉब बोर्ड

टी एल; DR / लपेटें ऊपर

काना इव उचिवननिसा कुबविसा झ्विततु च्च झ्विनकोसु कुबव मुन्यया इन:

 1. होंगू इवे अनोगोना कूइटा मारारामारो कुबुरिकिदजा नेकुबुगम। वामवे वीमा-ब्लॉगर्स माखुरू वनोवन पेडो कुसविका कुमांतनु मट्टनहातु पम्वेदजी नगुवा डोज़ो.
 2. नाज़िरा दज़ाकानकिसा दज़ेकुइता मारी येभूगी याको: कुतांगैदज़ा, कुबताना कुक्कुटेन्गेसा, कुतेन्गेसा ज़विगाडज़िरवा नीमिशांडीरो.
 3. न्म्बा येहुपेन्यु ह्वेहु ब्लॉग याकोकोशा। असि कुतंगा कुतोरा मारी, भुलोगी याको इनोडावो कुवा आला इनोबत्सिरा उये कुवना ज़वाककवाना ज़्विनोटिरिवा नेमुगवागवा.

तोरा चिइतो!

निदाकागोवना वनोपफुरा गुमी नवविवाहिता वनोइता मारी कुभधारा मझानो, मझानो, उये पफुंगवा मुने आयी पोजिटि। निडगेन नादकन्या कुफारा काना इज़वी ज़्विनोकुरुदिज़िर वम्वे वेन्यू कुते वन्हो दन्हो रिनोटेवरा उये कुतंगा कुतोरा मुहिबिजी एनयू औचंदिदिसा नाज़िरा दज़ाकतुरवा.

हीनो इमवे येकुपेडज़िसिरा यूचुदिज़ो नदिसति नादपेड्ज़ा आईआई पोस्ट: ज़विज़िन्जी ज़्विनोब्वा चिइटो.

वकवाँदा वकौआ कंदिरी मुंगुवा यकफुफ़ुरा वावा नेज्विन्हु ज़वाकवना (उणज़वी, रूज़िवो, नगुवा) कुटंगा भुकु उये कीता मारी। असि वाककुंडिकाना – नेकुति वैवेवो नेजविकोनज़रो ज़्वेकुमेड्ज़िसा ज़्विरॉन्ग्वा ज़्वावो उये कुमिरिरा कुटी न्येरज़ी डेज़ेंडरेन.

निद्दोगोना कुकुरातिदज़ई नजीरा उय कुबविसा ज़विपिंगमुपिनि ज़विशोमा मुन्ज़िरा। कुटी daबुदिर, इवे उचाडा कुफम्बा मुमुगवा इव पचको.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me