९ डबरू डॉन सामं बयणांकु न १००० न फारको

फ़रा ब्लॉग एक कान 10 शेकरू दा सुक्का वाना य द अमफ़नी: बाबू ubलूबलेन गैसर, कुमा इदं ज़ाका इया समुन किन दामा, ज़ा का इया समुन तुरी माई दाड़ी दा ज़ी ददे.


ह्नियार जीना मसु करतौ चमक माई सौई – कवय यं शिरि कान वासु शफुका। तुन दा बा सु दा यवा, हण्या सी माई सौईइ डॉन तारा मसु द्वि.

एक ज़मानिन याउ, जिरागिन बा शि दा संती। अकवई शफुकन यनार गिजो न ४ मिलियन मामा एक अमुरका कदई। यौ मसु रबूतुन रा’यिन याउ ज़ा सु कसांस मसुवा कुमावा कुमा मसुवेयर। शहरयारन लबरी चमक इदं का य न फ़रोको न शफुकन न 1,000 न कोवन वात, कै न हरर गबन शिरिन। Ga jerin sunayen albarkatun da za su taimake ka ka dauki blog naka daga ranar 1 ज़ुवा 1000 पेज के विचार.

1. शेयर, रबा, रबा!

कफॉिन यदा लभरै

"हािन कुमा ऐकटा" बा सुनन था बा बा.

डोले न कू सी गाबा दा बा दा लबरिंकू, दा यावा। इदं ए गियारत कु ज़ुवा वाटा taंगिया ता पिनेरेस्ट दा ता देस दा कू, कू शुगा कुमा कू रबा कुमा कु यि सरी सउ दा यावा। इदं कुन शिगा जेरिन सुनेन मसु रबुतन रा’यिन यनार गिजो करम यद्दा सूके तो ललई जासु इया रबा जुना एक सिकीन एकै-एकै – माको-माको को कुल्म। वनन ज़ाइ तैमका वाजेन बंकसा करातुनकु दा ​​कुमा हिन का। वनन य सीई, कुला दा कफोिन वत्स लबरुन का। काडा कू lता लोकासी इन्दा कोकरिंकु बा बायया। मैमाकोन हाका, जुबा जरी एक वुरिन दा काके गानिन है किन.

डोमिन कय्यकवार जीरिन अबूबवान दा ज़ा एक रबा एक कान यद्दा ज़ ए रबा कुल्म, स्यूक "Ƙअरा सिबियारका एक मात्सयिन कसुवान्सी"एक कान शफीन यनार गीज़ SITS गर्ल्स.

2. बाइसिकन!

bincike

कुना बुआतर सानिन सबाबिन अबुबवान दा उर्फ ​​सबा दा सु कुमार शुवारवारी डॉन सदरवार कफोफिन वत्स लबरुन, एसईओ, इकॉन यांकी दा शफी। अलल मिसली, अना समुन वल्लर समुन हईन कै ए कान शफीन शफुकन फेसबुक अम्मा वन्नन तशर वत्स लाबरुन बा ता मटू बा – डुक दा हाका। कुमा इदाना काना तो का शिगा सिक्विन यकिन, काना बुआतर यिन ऐकि सिकिन वनन यंकी. "Ƙ शरावरिन फेसबुक पेज – एक-दो पंच"Marubuci da mai gabatarwa yanar gano SJ Pajonas, ya bayyana yadda za ka iya yin aikin Facebook a gare ka yayin da kake kare shainkinka game da canje-canjen एल्गोरिथ्म गाबा। बुगु दा उरी, कोवने तशर वत्स लाबरुन ज़मंताकेवा याना दा कयाय्यकिन ऐकि डॉन बाय बाय दा हाइन काई, कुमा या कामता का यि फ़फ़ानी दा गूगल एनालिटिक्स डॉन सिन याद्दा शफ़िंका याके सई गाबा। बा वई कवई महिमंसी मु फाहिमि वन्नन बा, अम्मा दूबा अबुवान दे सुका फारु.

अलल मिसली, याइन दा गूगल की रैंक रैंक बाई मटू बा, डोमेन डोमेन, टा हैनर MOZ.com, याना ज़मा माई सरीन सी गाबा। Ƙara koyo गेम दा डोमेन डोमेन a Moz.com.

3. कफा अबुन सिकी एक हैनार दा ता सौउनै डॉन करंतवा.

प्रारूप

इना मटुकर दामुवा लोकोसीन दा ना समि ब्लॉग तारे दा लकबी ना गाबा दिन खेल दा कवई नेमन कलमोमिन 1000, तारे दा उणनन सिगोई, बाबू गुटुन को हरसुना दा ओननान फोंट। वनन ज़इ कोरी मसु करतु। बुगु दा उरी, कड़ा कू daोरा वा मटन वहाला तारे दा सौये-सौए-क्लिक, ता हैरर कै तसाये जुवा गा लाबरिंकू। दूक दे याके सन्नुं शफुकन मुजल्लू, अम्मा ज़ी इया lता लोकसी माई करतु। कु सानी मसु करातु ‘लोकासीन awaतुनातवा दा अबिन दा के तफ़ियार दा सु ज़ौना ए कान शफ़िंकू.

Ƙirakeirar abubuwan da kake ciki a hanyar da ke ba da adireshin cewa: chunks na bayanan digestible wanda ya rabu da hotuna, harsashi da kuma rubutun.

4. कड़ा का मंटा खेल दा ज़ेन.

tsari da kuma zanen यानर गिजो

वनन याना हनुन हननु तारे दा हरषी ना .रशे। ज़ेन बा चमक माफ़ी मुहिमंसी बा अम्मा याना दा महिमामंसी डॉन यादा शि डॉन मसुरा सोरो सु आईया करंटा अबुन सिकिंका सउनि, समुन केवरवा वाई यो यो सोउन कुदीन शिगा साइकिन कुमा रूबा अब्बूवान दिकान के सीना। हर इला यौ कूना तो शफिंकू ता ज़मा सदा ज़ुमुनता डॉन हैका इन बाड़ा शावर नेमन अबूबवान दा सुक्का डेस.

त्सफ्तासे शफीन नाका माई तस्बता, माई सउदी दा कुमा म.

वनन याना नुफिन तबबतार दा लोकासीन सउके कू दा सौरी। गूगल का टूलबार कायन अकी ना इया तैमका माका ग्यारा कुरकुराई। इदं माशवरसिंकु याना जिंकतिर्ता कू, याना दा लोकासी दान कांजी.

बुगा दा उरी, सबाबिन बा yaी या कामता सु फाहिमसी अबिन दा शफ़िन यानर गिज़ोंकु य या दा दा सौरी कुमा सू सुमो अबुवान दा सुआबा फाई शा’वा दा कुमा यदा ज़ा’आ बियान कुई। तब्बतार केवना काना दा इमेल दा कुमा सियारवार आरएसएस, काजलिका द आयुका करम ब्लॉगलॉविन ‘। सान्या हिन का जुवा डुक कफॉफिन वत्स लबरांका ए वानी मत्सई न मुसम्मन डॉन काडा का ज़मा माई दामुवा डॉन मसु करतु सु बाय का.

5. बडा वा मसु करतु वानी अबु माई दराजा.

ना फेरा वानी सबोन शिरिन डॉन रबावा तारे दा मसु करातु न तकार्दुन शाइदा न यौ दा कुल्लूम दा सूरन अल्बारकुन दा सके मगाना दा सैलून रेउरवारसु: रंगमंच आकन अबिनार मरार अम्फानी दा अबिंज, डा क्यान अबिन दा कुमा दन कुआन दा अजाण बा। तुन दा न रीगा न फेरा नेमा डॉन वाanानन अबूबुवा, को वन्नन बाई ज़मा माई कुला दा अल’उम्मा बा। हर इला यऊ, इना एकी एक कान वानी ईबुक डॉन सर्राफा डुकन अल्बारकटुन कू कुमा या हामा सु डॉन रबावा तारे दा मसु करातु, कामार उड्डा उर्फ ​​यू डॉन करांता शफीन। कुमा इना यिन बा दा कुयाता एक सिक्विन कुलीना.

कु तफी साम दा बया डॉन तैमकावा गा गिरग्वेदों कू साईं दाई कुई दा लोकासी, को कू समर दा बनै एक सिकी तसरिन माई अमनानी.

6. काडा कू शिगा सिकिन अल’उमा कवई; हांके.

वनन याना नूफ़न सीवा ज़ू बु बुसी एक ग्यासी कू फेसबुक को सूरन कुंगियोई को गयता-कवाई अबुबवान दा सुका फारु। मबलिन बा वाई कवाई डॉन नेमन दान कबारकु बा अम्मा डॉन लाडा वासु माम्बोबि की अकी दा कुमा होइ तारे दा सु.

तैमको एक जाम’य्युन ट्विटर। शरई कान तू शफुका था। शेयर अबुवान एक सिकिन जरिदु। ज़उरन ज़गाये दा लदरां दा काके तो ता हन्नार नुनवा कोवने माको को वाटा.

ताम्बेय यद्दा ज़ा का इया तैमकावा वानी तारे दा बको बाको को कुमा ता हन्नार बयार दा साओ। साया कायन सु, अमफनी दा हैन ह्वेन ग्विवर, हाका हनॉयन सु एक कान काफिन वत्स लाबरुन याय यदा सु। कमर यदा दमदार दा ज़ा ए ततारा मसु शफुकन यनार गिज़ो य ज़ो, वाअन्नन शफुकन यनार गिजो ज़ा सु टुना दा तैमकोंकु सुमा सूना गुनयार कू शुगा.

[बयाना अनकन इस्सू शफुकन यनार गिज़ो] सन्नू-सन्नू ने के हैफ़र दा मटनन दा सुक्का गानो कू (दा कुमा ब्लॉग) ता हैरार हालिटा दा डूमा जीना हिना काई एक सकामकोन हैका। वनन हनय सय मय कयउ द कुमा तसिरी डॉन बनकसा ब्लॉग uinku। – नसीहूं ट्रैफिक ना ब्लॉगिंगप्रो.

7. करका दामु सोसाई खेल दा शरही.

ना रबूटा ब्लॉग गेम दा यारा इयाये दा बकाटुन मुसम्मन। याइंदा लांबोबी न दा क्यु कुमा इना द क्वक्वालवा, मसु सवरो मसु यावा, इना दा ƙनानन रयॉयिन, साईं दगा कूँगायोय ना रा’यिना.

वनन कउवा सबोदा अय्यन दा सुक्का करंटा शफीन ना बा सु डा लोकैसीन यिन अकि। सुणा बुतर सिविकार अबिनसिन दा ज़ा सु सी अबिन, साण नैन कुमा सूना मटसावा। एक हकीकानिन गस्किया, एक कान शफीन यनार गिज़ोन, वाɗंडा सूके सो सु इस्सा गेसु सन फाई दसेवा सु अनिका इमल दा केना कुमा सु तब्बार दा बुतन सु। बुगा दा उरी, एननन मटन सुना मगाणा ए कान शफुकन यनार गिजो गाबा sया सबोदा सूना इया रबा सु कान ए कफॉफिन वाट्स लाबरुन.

शिन ब्लॉग टिप्पणी गाबा दया मटू? बा न तस्मानिन हाका, अम्मा सूना बयाने कादन (बंदा स्पैम)। कुना बुआतर सी गाबा दा यिन अकी सोसाई, को दा याके, इदं कुना अइकी ने डॉन नेमन ज़ैन ब्लॉग, सबोडा zila ज़ा ए ज़ाता इदान गुना दारुद्दीन ऐकी। अबिन दा ये सागा साइकिन arसंगियार दा के मयार दा हांकली गा गोयोन बन गया याना दा मतुकर मुहिमंसी.

8. कर का मन्ता दा इन्दन्तत्तुन बिंकाइके न बिंकिके.

ना कवन नान न जीवा सेवा ना आइया मुटुवा – कड़ा कू गसकटा छी!

हां काज़ा, को दा याके, दा कुमा इंगानिन हैन रूततु तारे दा कालमोमिन्कु कुमा ह्वुवा दा सु कसुवंचिन कफ़ोफिन वत्स लेबरुन डोले ने डोल। ए "5 एसईओ ट्रेंड्स कोवने कसुवान्स्की याना बकर संन 2014, "कसुवंचिन कामफैनिन एंटरप्रेन्योर.कॉम जैसन डीमर्स यस अमसा वनन टंबाया," शिन SEO ya mutu? "तारे दा इसु मतकै मासू क्यौ खेल दा यिन नासर बिसाइकेन इंजिनीकार्या एक वनन ज़मानी दा कुमा शकरु.

9. जयाय कदन याना दा दोगन हन्या.

वानी ब्लॉगर dया डागा सिक्विन सिबियोयिन सदरवा ए वन्नन सफ़िया फ़िएय दा तिगुने ता ना यौ दा कुल्लुम रयौय एक सिकीने हिम्मत daया दा रूबी गेम दा वानी ज़ाफी होतुन दा के सिकिन लता ए ज़मानिन याउन.

यंज़ु, याना दा क्याउ इदं रिकिसी बा अबु न बा। दा क्याना, बन कुला दा वनन बा डॉन कन ब्लॉग, बा कवई बा शैली। Duk da haka, idan ka rubuta wani abu da ya hada da wani bangare na batutuwan rikici wanda yake a cikin labarai za ka zana zancen – kuma yai yiwu ya yi flamers! याना दिन दगा सिकीन हनोई माफ़ी सौरी डॉन ज़ुवा मगनिन कट्टुका, डॉन हैका लाकरी दा शि.

कासा लाइन

ज़ा का इया य दा दा!

इदं कुन कसंस सबोन ब्लॉगर, कुण दा इकिन दा उर्फ ​​येंके मुकु! हरकोकिन वत्स लाबरुन ज़मंतकेवा, अबूबुवान दा सुका फारु ना रेउवा, यिन मगाना / राबा iyंगियोई, बिंके-बिंइके न इंजिनीया, बाबू वाटा हुज्ज दा ज़ा बार वानी अबु बा। ब्लॉगिंग बा अबु न माई सउरी बा, याना दा गुदुम्मावा इदं वन्नन याना जिन दाए एक गारे कू, कू शाइगा सिकिन वासन ता हैनार रूतुन रा’यिन यनार गिजो सउ aया ए मेको को वुस वोकुता ए वाटा। Yi aiki sosai a kan wa] annan posts, saan nan kuma ka yi abinda ke gaba: ट्वीट, पिन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जी +। ए कइकिन 2014, बाजा कू आय्या ज़मा मी.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
    Like this post? Please share to your friends:
    Adblock
    detector
    map