Inabwerera ku 2001 pamene Chan Kee Siak, CEO ndi woyambitsa Exabytes (www.exabytes.com) anali ndi masomphenya kuti akhale webusaiti yabwino kabambiri komanso eCommerce kukonza njira zopezeka ku South East Asia एशिया.

कुचोकेरा एपीओ, एक्साबाइट्स अली याकुला कुखला मालो ऑग्विरित्सिरा एनटीचिटो इंटेनेटी एम’डेरा ला आसियान एनडी एंटचिटो ओपोसा 300 कोमानो ओपोसा 250,000.

तिनकासंगला कुचेचेरा पेनांग मुख्यालय यावो पौलेंडो वोमवे अनटसोगोलेरेड्वा एनडी सीओओ यावो, एंडी सॉ, पमोडज़ी नाडी एरिक नाडी वेई शिन, ओत्सोगेरा अकुलुलाकुलु ए पा इंटानेटी; ndipo anatha kulankhula za kukula kwa Exabytes ndi komwe akukonzekera kupita.

कुलवेरा कुंजाजा यिकुलु कू सनटेक पेनांग साइबरसिटी, मलेशिया.

Chofunika kwambiri, tinkafuna kudziwa momwe anatha kutengera Exabytes ku kampani yaying’ono yokhala ndi anthu ochepa chabe pokhala dampani oyendetsa makampani a ku Malaysia.

ज़ोम्बा ज़ोडज़िचपेटा ज़ा एक्साबाइट्स

Ma exabytes aayamba ulendo wawo wautsikana monga webusaiti yopatsa anthu ku 2001. इज़ी ज़िसानैचिटिके, मत्सोगोलेरी wamkulu ndi mkulu वा चंगू ला चान की सीक एनालि वफ़ुन्जीरा पा सुक्कुलु अब्दुल रहमान अली अब्दुल रहमान, अल्फ़ान अल्फ़ान.

पोसाखालित्सा एडेप्ज़ा मिस्सा wopindulitsa wokhala ndi intaneti ndipo adasankha kukhazikitsa hostkaki.com, webusaiti yogulitsa reseller site, zonse pokppokha.

ओसाखुटिडवान्सो एनडी कुंगोखला वोथांडीजिरा वेबुसी, चैन नादे एपीटिरिजा कुक्जित्सीस मा एक्साबाइट्स मलेशिया, नाडी मुसोम्फेन्या ओप्स्टा मकासिटोमला अउ नजीरा यॉविनो योटेसेरा इंटेनेटी.

Ngakhale dzina lakuti Exabytes palokha linapangidwa kuchokera ku makani a Chan ndi mpikisano। पमेने एडाप्जा काम्पनी इना योटेदवा "गीगाबाइट", adazindikira kuti akufunikira kupanga kampani yomwe ili यिकुलु कोमान्सो याब्विनो, मोटोजी डेजिना लकुटी "एक्साबाइट".

कोमाबे, कुपम्बाना सिकुनाबवेरे मोसवुता कू एक्साबाइट्स। चैन अदयनेरा कुचोका कू कोलेजी कुटी अग्निजिरे नित्चिको येक योपेज़ेका पा इंटानेटी कोमनोसे पोग्विरा न्चित्तो मवाखम्मा नाडी कुपीरा, कांपनियो इडाखला योपिंदुलित्स नादिपो इदथा कुथेत्सुता चंचल चंचल.

Chotsimikizirika, ichi chinali chizindikiro cha kutembenuka kwa Exabytes kuchoka pokhala kopindulitsa komanindso kopindulitsa kupita ku bungwe bomwe limayang’anira gawo lalikulu la msika ku Malaysia ndi kutumumirairathutira.

मा एक्सैबाइट्स एकुग्विरा न्चिट्टो अमाएंडेट्सा मालो आयै: मालो एक कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका, टेल्स्ट्रा सिंगापुर, कुआलालंपुर मलेशिया, नाडी जकार्ता इंडोनेशिया.

कुयम्बिरा कुकुला

Kupambana kwa ma Exabytes Kunayamba स्नोबॉल म्यू 2005, pamene iwo adakula ntchito zawo zambiri kuti apeze Cloud Hosting, डोमेन नाम पंजीकरण / Kukonzanso, व्यवसाय होस्टिंग, पुनर्विक्रेता होस्टिंग, VPS होस्टिंग, सर्वर odzipatulira, प्रीमियम व्यवसाय ईमेल akugwira nap एसएसएल वेब सर्टिफिकेट, एनडीआई जिना.

कुगविदवा कल्पवटीकीजाना कुमपिता पंससी एनकाटी $ 0.01 / मो कु एक्साबाइट्स.

इमेनेई inali साइटपे योपितित्सा पट्सोगोलो ज़ोकोला ज़ावो, ज़ोमवे चैन अनाओना कुटी नदिज़ोफिकिरा कवा एक्सबाइट्स चिफुकवा च कुसिन्था कवा एंथु कोमानु चित्तुकु च सयोनसी ज़ोम्वे ज़िनैम्बित्सा कुसिन्था कुसिन्था.

Pakulirakulira konse, iwo amakhalabe olimba m’masomphenya awo omwe ali abwino kwambiri pa webusaiti ya SME omwe akufuna kuwonjezz bizinesi yawo.

ओत्सीसिमुत्तस सीओओ, एंडी

एंडी अकुफोटोकोजानसो ज़ोमवे कम्पान्यो ikuyang’ana pazokambirana yathu ku Exabytes HQ:

"चुमा चाथु चाचिकुलु चिमयांग’ना मखमणि अंग’ओनोंग’ओनो एमपीका अपाकाति] कोमा तिवोनसो मगुलु अंग’ओनोंग’ओनो [ओथंडीज़िरा, ओगुलिया मालोंडा]."

इज़ी ज़िमपेरेकेदवा मवाचिन्दुनजी मोंगा मोमवे ज़िमेएन्देरा कू एक्सबाइट्स ज़ोमवे ज़िमपिंडुला कुवम्बिरी कु मलेशिया मलेशिया माडी आके.

जिपहिपु कू एशिया

Kwa ma exabytes, 6 yoyamba kwa zaka 7 inali yovuta makamaka pamene anakumana ndi mavuto ambiri omwe amamanga kampaniyo। चिमोडज़ी मावा मावुटो अवा अकुलु, माकामाका, एनली नाडी एंथु ओक्वनिरा.

मकंपनी ओगिरिट्सिरा एनटीचेतो इंटेनेटि एनालि अकासली एटसोपानो पैमेने एक्सबाइट्स इनखाज़िकित्सिडवा एनडीपो एरीस ए मलेशियाई एनली नाडी लुसो लोज़ीवा युसो नाडी लुसो.

"कुएसेरा कुयांगाना (एंथु) नाडी कोवुटा कांबिरी," एंडी अकुतिज़ुआ. "कावा निचित्तो याथु, क्वा इफ, टिकुयांगना पा चिरिचोन, एन्थु अब्विनो ओवेव अगाथे कुचिता (लुसो).

केनाका पैनलिनसो मालोंडा ए बिज़िनेसी, मालो ओवेवे चैन सनाली ओडज़िवा ब्विनो. "ज़िमखला ज़ोवुता केवा एक्वास्विरी एक टेक्नोप्रिनर्स। निदांगोग्विरित्सा एनटीचो मेकंपनी एगा ​​क्वा 6 – 7 ज़ाका. "चैन अकुलेम्बा मु झोकम्बिराना नाडी द एज,

ज़ोट्सतिरा ज़ेक, सिंदिनादिज़वे ब्विनो मोमवे न्दलामाज़ो ज़िलिरी नादि काम्पान्यो। चोटसतिरा चके चिनली चकुटि निदात्यया स्वेदि निदिपो निदैचेपतेसा म्वि वा काम्पनि.

कुपम्बाना कू मलेशिया नाडी पम्बुयो

एतथा कुथना नाडी मावुटो ओमेव अम्बेवरा नवो पोखला कंपनी यत्सोपानो, एक्सबाइट्स इदैम्बा कुपेझा मेवेदवेवे अवे नदि कुपंबना कुवुकुं म’रदली। ज़ोल्म्बा कुटी एक्सबाइट्स ज़ावोंजेकेका क्वा ज़का ज़ांबीरी नाडी पैंगानो ला ओब्विनो वा मौतुमीकी आवो.

कुचोकेरा कू म्फोटो य गोल्डन बुल कू अवार्ड केमा बिज़नेस एक्सीलेंस अवार्ड, ज़िकुवोनकेरातु कुटी खामा नाडी कुद्जीपतुलिरा क्वा कुम्पनी कुलिपिरा। कोमा चोड्ज़िविका कवाम्बिरी च कुपम्बाना क्वावो नाडी चिवरेंगेरो च ओग्विरित्सा नित्चितो ओमवे अमपंगा मासीसोमटोला ए एक्सबाइट्स.

"ओग्विरित्सा नेचिटो मवाखामा? पफुपी नाडी 250,000 "अमाननेन्सो एंडी," (अलि नादि) ज़ा ३० – ४०% ओसाति ए मलेशियाई (नदि) ६० – di०% मलेशिया. "

Kwa kampani iliyonse, kuyang’ana ndi kulimbikitsa ogwiritsa ntchito a 250,000 (kuchokera payekha, malonda aing’ono ndi apakatikati, ku maboma ndi makampani owerengedwera) sizowonongeka। ज़िमासोनिज़ानसो मोवेवे एक्सबाइट्स ikuyang’ana Kunja kwa msika वा मलेशिया kuwonjezera pakufutukula kwawo.

कुखुलुपीरा एंटिचोटो ए एक्बाइबेट्स कुलीवोनेत्सेवा पखमो लोलोवर कुफोफी.गुलु लोंस लोथंडीज़िरा माकासिटोमला ए एक्सबाइट्स लिली पा पेनांग मुख्यालय.

मालो एवो ओपुमा नाडी ओप्पुमा एनालि ओपनिगिड्वा नाडी लुंथा मु मालिंगलिरो पैमेने एकुपुमुला.मा एक्सैबाइट्स एमग्विरित्सा एनटीचो टिमागुलु टिमेने टिमगिरित्सा एनटीचो कुपंगा मावोनेकेडवे एक इंटेनीटी.

दीनानी कुटी मुकुलितसे चिंटूजी.

Nthambi

Pogwira ntchito bwino, amabwera kwambiri ndi zotsalira za Exabytes nthawi yopititsa patsogolo kampaniyo kuti asakhale kampani kamani Malaysia.

Malinga ndi lero, iwo aphatikizapo zopereka zingapo मोंगा zotetezeka pa webusaiti, ma webusaiti, malonda a digito ndi posachedwapa EasyParcel, nsanja yotchedwa eCommerce platform, kuti ikhale yothetsera intaneti yonsi y SM SM.

कम्पानी याथू ईज़ीस्टोर [ईज़ीपार्सल] इनामंगिडवा चिफुकवा माकासिटोमला अंबरी अमतिफ़ुन्सा मोमवे तिंगागुलितेसिर कटुंडु वावो पा इंतेनति.

चन akutchula mu वल्कन पोस्ट साक्षात्कार. "पमेने एडैम्बा कुगुलित्सा मालोन्डा पा इंटानेटी, एडैटिनो क्वा इफ ज़ा कुसोवा क्ववाओ कुव्विनो कुटी एथे कुपेजा मनखवाला अओ। नाडी पमेने तिनब्वेरा नाडी ईज़ीपरसेल. "

ज़दज़्विका त्सोपानो कुटी एक्साबाइट्स साखला काम्पनी यानु योयेंडसेट्स मसाबा। M’malo mwake, amakonzekera zazikulu ndikukhala nd ntchito zosiyanasiyana kuti zikhale yankho laukadaulo ku South East Asia.

कुपिटित्सा कू मिडज़ी

चिमोडज़ी मावा ज़ोमवे आचिता पा एक्सबाइट्स छिनाली कुबेज़ेरा कुमुदज़ी कोमवे कुनाथंडीज़ा कुमंगा सम्पानियो.

कमानीयो ikunyada kwambiri p Wapatsa malo a achinyamata omwe ali ndi masewera ochepa komanso ochita malonda mofanana kuti aphunzire za एक्जिट्स पोएचीटा मास्मीना ndi kuyankhula kwa ophunzira pa पेनांग मुख्यालय यावाओ.

"तांगोसिन्थिडवा पॉसेच्डवा (नाडी) कुबेरवेरानसो (इंसी याथु)। नाडी मालो एतसोपानो, पैमेने ओपुनझिरा एक कू युनिविती अकुचेज़ेरा इपे, टिमकम्बा नखनी / सेमीना (क्वा इवो). "एंडी अक्चुचुला पमेने तिनयेन्डेरा येइसे यावो यत्सोपानो.

कुपाटुला पा मस्सेमिना, एक्साबाइट्स याखला इकुग्विरा नेकटिचो पुकुकोन्जेकेरा ज़ोचिटिका क्वा मकाम्पनी नाडी अमलोंडा अमीन अकुफुना कुडज़िवा ज़ीरीरी ज़ा ईकामर्स नदि मफाकितले.

मोसनखानो वा एक्सबाइट्स ईकामर्स (ईईसी) नाडी चाका चा ईकामर्स चोचिटिका चिमापेरेका चिदज़िवित्सा क्वा इवो अमेने अकुफुना न्ज़रू ज़माकोनोन नादिकुपेजा ज़ोफुनकिरा पज़िन्थु ज़ामालिंडा ज़ामालोंडा ज़ामालोंडा। मंसखानोवु उली चका चाचेतु नाचिपो उकुपिटिरिजा कुखला चिन्तु चोफुनिका कवाम्बिरी कवा ओगुलित्स ज़माललोन्डा नाडी मालोंडा.

तयम्बा पैंगोनो नाडी 100 एंथु ए 200 ए। मचका चोयंबा, तोखला टिकुवुटिका क्वंबरी (कुसेका) कोमा नाडी मबली ये खामा लठु पोटजीज़ीरा ओगिरित्सा अथितु कोमनसो डेरा लाथु.

एंडी अकुतिज़ु कुटी: "(ओपेज़ेका) अकुफुना कुडज़िवा ज़माकोनो ज़माकोनो, ज़ीदा ज़ोमेव एग्ग्विट्रेस्स नित्चितु कुटी अकुले मालोंडा अओनो, (न्दी) कुपुझिरा कुचोकेरा कुज़िन्थु ज़िना ज़ोम्बिरा न्दी मकम्पनी – चिफुकवा चौखुव्वा च्वायुक्वा नाडी शोपे, ओमवे अम्पीरेका नालदामा ज़ोवनजेरा नालदामा मोंगा मोल पे निप्पो आईआई 888. "

कुयांगाना कुयम्बेकेज़ेरा क्वा एक्सबाइट्स

पोखला मउ बिझिंसि कावा जका 17, चैन नादि कांपनि अददजीवा कुटी संगथे कुपुमा पुलुन्डो वावो। Ngakhale kuti anali otetezeka a # 1 ku मलेशिया, उर्फफुना कुटी मा Exabytes akhale nawo kwambiri msika वा साउथ ईस्ट एशिया.

M’zaka zaposachedwa, ayamba ntchito yowonjezera yowonjezera mkati mwa mafakitale। कुइयाँज़ित्सा नादि कुवोन्जेरा मेकंपनी एना ओगिरा नीत्चो मोंगा सिंगापुर-आधारित USONYX ndi साइबरिस मोंगा गावो ला अम्बुलेरा यू एक्सबाइट्स.

टिएनेरा कुप्योलरा म्यू ज़िन्थु ज़ोन ज़ोनिंगोनो … अयेनेरा कुफोटोकोज़ा ज़िन्थु ज़ांबिरी (एनगति एन्थु अकुंदान्दुल्ला)। तियेंना कुलुवा नादिकुचिता खामा.

Ngakhale kuti ndondomeko yowopsya, ndizofunikira kusuntha kwa Exabytes kuti mukhale ndi malo aakulu ku Singapore ndi kupitirira। एंडी अक्कुम्बा ज़ कुकुला कुव्वो कोम्वेकु कुखला मिसेका वमाकोनो वोसाडुलिडवा वा कू इंडोनेशिया इंडोनेशिया पज़ोकंबिराना ज़थु:

टिकुकुमंगा (कू इंडोनेशिया)। तयम्बा चाका चैथा (2017) म्यू जानुवले .. टिकुयसेरा कुडुत्स ममसिका पोपेरेका ज़िन्थु ज़िंगापो, मोंगा मडेरा औलेरा कपेना ओटसिका मटेंगो.

कुमंगा ब्रांड एक्साबाइट्स

क्वा एंथु ओसे, कुवोनजेर्केका क्वाक्कलुवा क्वा एक्सबाइट्स कुंगोनके एनकटी कोएनेरा कोमा एंडी अकुवोन्टेसा कुटी ज़ोंसी नॉदी गॉवॉ ला निडोनोमो यिकुलु योवोनजेरेरेका नादिकुबेज़ेरस्सो कुम्पनियो नोम्पनियानी.

इफ तेयम्बा काले नाद एक्सबाइट्स (पोखला नजीरा ययिकुलु योतन्दिजीरा यन्खो) कोमा टिकुसिंथा म्वापंग’ओनोपांगोनो (मैना) पोयांगाना ओना। Mwachitsanzo, tikuyesera kuyika USONYX ngati njira ya VPS popeza ali olimba pa izo। सिग्नेटिक पक्लिपिपानो, अकुचिता मालोंडा (वेब ​​होस्टिंग) ndikuyesa kuwatsitsimutsa kuti aganizire.

कुखला नाडी मकम्पानी ओनसेवा ओगवीरा नीचितो लिमोडज़ी नाडी एक्सबाइट्स अमवामेरेजा कुटी एजिलोवेता नदि कुसिन्था ज़िन्थु नाडी माकासिटोमला ओमा माकासिटोमला अकुफुना। Ndikusuntha komwe kumawoneka kuti akuwathandiza iwo pakalipano, Ma Exabytes amasangalala kwambiri ndi ntchito zawo ku सिंगापुर, इंडोनेशिया, ndi मलेशिया.

नजीरा याब्विनो क्वाम्बिरी

Pogwirizana ndi kuwonjezereka, ogwira ntchito ku Exabytes tsopano ali ndi बुलबुल आकार में. "पनोपा पाली ज़ा 150 प्लस (पा एक्सबाइट्स)। तिय तिनेन कुटी मुपुपतिजा इजीपार्सल नाडी ईज़ीस्टोर, कीनाको ज़िमापिता कु ३००. "एंडी अकुतिज़ुआ.

कुसमालिरा एंथु ओचुलुकीरापो कुंगखले कोप्सपा कोमा चान अकुखुलुपीरा कुगविर्तिस न्चिट्टो नजीरा योवनजेरेरेका कुटी एपीट पैंसी पांपा ए कम्पान्यो। पोकंबिराना नाद वल्कन पोस्ट, चैन अकुफोटोकोजेरा कुफुनिका कोकंबिराना मोमेवका ब्विनो:

"कुपिटित्सा पटसोगोलो ज़िखुलुपिलिरो ज़थु, टिमापतिकिज़ापो मुज़िन्थु ज़ोन ज़ोमवे टिमैचिटा। निदिज़ो ज़ोन ज़ोमवे टिमैतिता त्सिकु नाडी त्सिकु, कुप्टिकिज़ापो कतुंडु वथु, मालोंडा, नाडी चिज़िन्दिकीरो। ओनसे एक इवो अदज़ान्यमुला यूथेना वोमव्यू-वोमवे अनगाथेन्डाइज़ माकासिटोमला एथु कुपंगा मालो एवो पा इंटेनीटी. "

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me