تجزیه و تحلیل یایه توییتر: ابزارهای راییان ک اکسل بازی ها و و راهممیی در داخل

ریا توییتر مرده است و احتمالا نه.


توییتر دسترسی مامل به توییت های بود را به گوگل ارائه می دهد.

توییتر استفاده از این ترافیک بدون ورود به تلت فرم است.

ار شما یک وبلاگ ن،ار ا بازاریاب یا مشاال هستید و توییتر باید بشیی از تبلیغات کلی رسانه های اجتممععیع برای افزایش ااهی از برند ی ایجاد راب،ه ف بسیار مهم است که صدای جیر جیر ش ابزاری قدرتمند برایی.

اتمام قوانین رروری 10 برای بازاریابی موبر در توییتر.

گرجه توییتر تجزیه و تحلیل خود را به همه ارائه می دهد س بسیاری از آهها با تمام توان از سن استفاده نمن تنن فراتر از زدای جیر جیر ا در اینجا زند عنچر اساسی وجود دارد که می تووید در مورد یک حساب توییتر هر هور مون.

1 داشبورد پایه برای توییتر تحلیلی

در اواسط 2014 و توییتر تلت فرم تحلیلی اود را برای همه باربران باز طردي است। هر کس که با یس دسته توییتر می تواند دسترسی کامل به معدن الا داشتهااشد.

در اینجا به تجزیه و تحلیل توییتر تود دسترسی داشته باشید.

whsr-ट्वीट गतिविधि

الاعات زیادی وجود دارد اه می توانید از داشبورد دریافت کنید ز از ججله برداشت ها ، میزان ارتباطات ات ات ات ات ات ات ات اما قبل از بن ب شما باید تعریف هر متری م را درک کنید تا داده های दिगमी مارنی دار باشند.

وبلاو توییتر همه را دارد.

ار تمپین توییتر شما برای افزایش برداشت ها است ، باید بر این معیار خاص نظارت کنید و بهترین رابای برای برای بی به هر متریک توجه داشته باشید و داده ها را با ماه های قبلی مقایسه ننید। شما می دانید مه ایا هارها را به درستی انجام می دهید زیرا افزایش مدامم را مشاهده خواهید کرد.

در حال حاضر نهاهی دقیق تر به جزهیات هر صدای جیر جیر ، شما حتی پیام هنیان ینهان بیشتری یدا.

در اینجا چگون ای هاهر جزاتیات یک دای جیر جیر یاص آورده شده است

whsr-tweet جزئیات

ار انسب و کارتان روی این لینک تمرشز داشته باشد ن انجام دهید تست / B بر روی آن। आप यहाँ हैं, तो आप भी यहाँ हैं, तो आप यहाँ हैं, तो आप यहाँ हैं, जहाँ आप भी हैं, जहाँ आपको कुछ नहीं करना है।.

تجزیه و تحلیل این ارمار داده اولین اام برای ارزیابی عملکرد توییتر شما است.

در ماه مارس 2015 توییتر یص حفحه جدید حساب ساربری راه اندازی درد। این یفحه به شما موجب ورفه جویی در وقت شما می شود با ارائه یک خکاصه ماهانه از فعالیت توییتر صود.

whsr-ट्वीट-hightlight

این داشبورد همینین باعی می شود که وسب و کار برای تبلیغ در توییتر آسان تر باشد। شما هم اکنون می توانید تیمیم سریع اود را در مورد اینکه هیا یا صدای جیر ارزش ترویج بدون هوف وری ومی ومی ومی ومی ومی ومی ومی همیم ومی همه هوهی همه هوهی همه هوهی همه هیه هه ه ه ه ه ه هر ر ه ه ه ه ه ه ه ه ه هر هه هه هههههههههههههه هههههه هههههههههههههههههه ه ه ه هههههههههه ههههههههههههههههههههه व क़هनه में ههه.

ار تجزیه و تحلیل توییتر ب تشی از ااتلاعاتی است که از آن غافل شده اید-، بیاید امروز منرا امتحان کنیم। روی یو متریک متمر ز شوید و از بنجا بهبود دیدا کنید। با تشت زمان می تواند تریر گذوبی بگذارد.

به روز شده:

در ماه مه 27 ، 2015 ی توییتر تحلیلی خود را با من ارتقا داد بینش مخاطبان। این ویژگی دارای تفلیل دقیق تری در مورد علاقه طرفداران شما از قبیل جمییتی ، سبک زندگی ، ردپای تلفن هررم همر.

این برای اسب و خارب است ، زیرا ا منون می توانید پیروان ارگانی را به -هاربران تویتر مقایسه کنید। در حال حاضر تنها باربران ایالات متحده ردیابی می شوند। شما می توانید یط معالعه مقایسه بین انیروان خود و دیگر کاربران توییتر -نجام دهید.

इनसाइट्स بیننده به بسب و کمک می کند تا راهاارهای خود را در توییتر بهبهد بخشد.

whsr-ट्वीट-दर्शकों-अंतर्दृष्टि

2 جای زین برای توییتر تحلیلی

بسیاری وجود دارد ابزار مدیریت رسانه های اجتماعی موجود در بازار مانند बफ़रप्पा ، हूटसुइट ، रिटेटग क्लाउट و غیره। بر بی از زنها فقه به توییتر محدود می شود مانند Tweetdeck f Managefilter و SocialBro.

تمام ابزارها به یه هدف اهمیت می دهند – زندگی شما را ساده تر می کند.

بسیاری از زمان ها ا این ابزار بینش عمیقتری را در عملکرد توییتر شما به .رمغان می آورد। این چیزی است ه شما از تلت فرم تحلیلی بومی دود دریافت می کنید.

در اینجا سیستم عامل 3 است یه برای مبتدیان مناسب و انسان برای استفاده ممید است.

بافر (फ्रीमियम)

بافر یک ابزار مدیریت رسانه های اجتماعی محبوب است। شما مجاز به برنامه ریزی توییت هر زمان هستید و برنامه های مختلف رهزانه را تنظیم می کنید। این مهم است نه شما در حال اجرای برنامه های مختلف هستید.

با استفاده از بافر ش شما قادر به تجزیه و تحلیل ارمار برای هر صدای جیر جیر است। बफ़र الدای بالقوه بالقوه رود را به عنوان الدای بالا اعلام خواهد درد। شما می توانید اقدامات فوری را در هر جدر جیر جیر انجام دهید یا برای تغییر مجدد یا تجدید نظر بربی بربی.

این چیزی است ته تحلیلی توییتر نمی تواند فوراً به شما بدهد.

با استفاده از حساب رای،ان ط فقط به داده های تحلیلی بافر دسترسی محدور دارید برای لذت بردن شما باید به یک حساب خرداخت شده ارتقا دهید تجزیه و تحلیل دقیق از لماعات شما

whsr-ट्वीट-बफर

रीतटाग (مزمایشی رای )ان)

ریتا ابزار رسانه های اجتماعی با تمر ز بر هشتگ است। با درجه بندی رنه هشت، ز تجزیه و تحلیل تعامل لحظه ای و ارزیابی کاتل یست می آید। Ritetag به رور مداوم تجزیه و تحلیل هشتن را انجام می دهد ک هه به شما ابازه می دهد قبل ارسال یک یدی وری هیر.

این ویژگی ای است ژگه نمی توانید هنوام توییت از سیستم عامل محلی توییترهه دست آورید مهم است که برای داشتن حدا ار میزان قرار ترفتن در معرض ادای جیر جیر در توییت خود یک هشتگ اضافه کنید रीतटग مitمئناً این فاهله را مر می کند.

چند دقیقه برای دیدا قردن ارمار هشتف استفاده کنید। شیا हैशटैग شما بیش از حد استفاده شده است یا به سادگی بدون نظارت مناسب ht

آمار نمونه برای #growthhacking हैशटैग در توییتر.

whsr-ट्वीट-ritetag

چست )یپ (رایپان)

پست بیپ (قبلا به عنوان Tweetchup شناخته شده) یک ابزار تحلیلی رایگان توییرر است। تن را تجزیه و تحلیل می دند ته غونه اچگلب جدر جیر جیر شیه ات و توسط پیروان شما بازتویت میییی.

این به شما می دهد چگه نونه توییتر شما در حال پردازش است। شما متوجه خواهید شد به بیشتر اناربران از شما نام برده اند। و فهرستی از فمار مربوه به توییت ها و بازدیدهای شما وجود دارد.

علاوه بر این up Postchup به شما می دهد مغان جیرافیایی افرادی که از شما ذکر شده است। از جنجا ، شما می توانید نمای جلی از محل م ماطب خود داشته باشید.

ار ته تحلیلگر توییتر ینین اطلاعاتی دارد ch Postchup تجزیه و تحلیل را به aشیوه ای جذاب تر ارائه می دهد که بح بح بح بی.

خیا توییت شما مطاانبان مناسبی را هدف قرار داده است و بیایید نگاهی بیندازیم خه مخاطبان @ WHSRnet از اجا هستند.

ار شما هنوز از توییتر بومی توییتر استفاده میکنید ه به شدت توصیه یننم چند ابزار را امتحان کنید। شما مقدار زیادی از االاعات ارزشمند را از دست می دهید.

ار مدمئن نیستید با طدام یک شروع ،نید و مواردی را طه در بالا به اشتماک گذاشتم امتحان کنید। همه ابزارها مسان هستند و کار توییتر شما را آسانتر می کنند.

3 جمع آوری اجلاعات توییتر با استفاده از اهسل

به غیر از داده های تحلیلی که از پلت فرم بومی توییتر و ابزارهای رسانه های اجتماعی دریافت می کنید, شما همیشه می توانید تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.

الب غسانی که دوست دارند بار جود را انجام دهند ک درک بهتر این داده هو را دارند این یی شار دشوار نیست شما فقط نیاز به بادرات داده ها از تجزیه و تحلی توییتر و یک صفحه گسترده اکسل.

whsr-ट्वीट-डेटा

در اینجا برخی از تجزیه و تحلیل ساده است جه من با استفاده از داده ها ان WHSRnet آمده است। قبل از اینکه به تجزیه و تحلیل بپردازید ب ابتدا باید آنچه را زه میوواهید از اطلاعات بدست آورید را بدانید.

بدون هدف روشن ه االاعات توییتر شما فقم یک صفحه گسترده با ستون ه ا و کاراکترها است। می مواهم بدانم:

 1. آیا ادای جیر جیر استاندارد یا صاسا پدای جیر جیر به نظر بهتر می شود ص
 2. ایا توییت های استاندارد ادای جیر جیر و یا پاسخ به نرخ بهتر تعامم است و
 3. کدام روز به مور متوسه به رور متوسن به من رسیده است ر
 4. کدام یک از روزهای هفته بهتر است م

بیایید راهنمای دام به رام را بررسی سنید:

1 داده های تجزیه و تحلیل توییتر (فرمت csv) را در اکسل باز نید

2 ا 2لاعات عود را به یج جدول با هدر اکافه ینید

3 از تابع LEFT اکسل استفاده ینید تا با تاریا در یک ستون جدید بیرون بیاید

] ([@ समय]) 10) اره تاریا را بیرون بیاورید

4 از تابع TEXT اکسل برای تبدیل تاریخ به روز هفته در یک ستون جدید استفاده کنید

पाठ (E2 ، "ddd") برای بازگشت روز هفته

5 از عملکرد اکسل अगर برای مرتب کردن دای جیر جیر استاندارد یا پاسخ جیر جیر در یک ستون جدید التربة

IF (ت ([@ متن [متن]]) 1) = "@", "پاسخ", "استاندارد")

6 هناامی که تمام االاعات گماده شده است ا داده های خود را با استفدده از جدول محوری یا نمودار محوریی محوریی

نمودار زیر تصویر یلی از میانگین نمایش یی صدای استاندارد و یک صدای پاسخ را ی هک هفته نشان می دهد.

whsr-tweet- औसत इंप्रेशन

چند چیز که می توانم از نمودار بالا فرم کنم:

 1. واصح است صه ادای جیر جیر استاندارد در مقایسه با پاسخ یدای جیر جیر بهتر است.
 2. شنبه نمره بالاترین برداشت از کلیه جدای جیر جیر.
 3. اف ات کدای استاندارد یدای 2x از پاسا جدای جیر جیر است.
 4. تجسم از سه شنبه تا جمعه سازگار است.

من قید دارم به عمیق تر شاوش در ادام روز بهترین نرخ تعامل است। من قدد دارم از داده های مشابه برای تولید یک گراف متفاوت استفاده کمم.

Whsr-ट्वीट-emgagement-दर

چند چیز چه می توانم از نمودار بالا چلاکه صنم:

 1. پاسج به ادای جیر جیر به من میزان مشارتت بهتر داده است.
 2. جمعه نرخ بهتری را در نل ندای جیر جیر به دست رورده است.
 3. نر ن پیوستگی از پاس د ट्वीट در مورد 3x بالاتر در مقایسه با صدای جیر جیر استردارد است.
 4. ی شنبه دارای تمترین میزان مشارکت است.

نقشه قشیدن داده ها سرمرم کننده است ا ارته هزینه شما را می کند। اما ، من مطمئن هستم ه شما نیز از داده ها چیزهای زیادی ،واهید آموخت। داده ها در صفحه تسترده هود بی معنی هستند مگر اینکه بدانید چه هیبی را جستجو کنید.

خودتان آن را امتحان اننید د میام های اننهان زیادی در داخل اطلاعات شما وجود دارد هه شما تصور می اننید.

* توجه – در حالی مه من می فهمم که همه طرفداران اکسل نیستند اما دوست دارسد یا نخواهند در مقطعی با خن بروور آنانه در بالا نشان داده شده است هک ساده داده های एक्सेल + ट्विटर است। نایتون می تواند یف افزونه ارزشمند باشد اار دنبال تجزیه و تحلیل پیچبده تر هستید.

4 امتیاز توییتر شما تیست ا

مم من است شما دند ساعت در روز را توییت ینید س با طرفداران دود ارتباب برقرار کنید و یک هشتگ را زیر نیر نیر نیر مم من است بپرسید ی نتیجه کیست س

نتیجه بستگی به هدف شما دارد। شما می توانید بر اساس تعداد ریروان ک میزان کلیک ع تعداد تبت نام از URL هدف و غیره اندازه گیری ینید.

اشاره به اجتماع یع معیار دلی در مورد نحوه انجام संभाल است। اشاره اجتماعی به عنوان تعداد دفعاتی جه یک نام تجاری در رسانه های اجتماعی نظارت می شود تعریف می شود.

مالعه نشان می دهد مه ماره های توییتر دریافت یک میانگین 39 در روز می باشد। یا می دانید این شماره برای شما ییمت ی

ابزارهای زیادی برای اندازه ایری امتیاز توییتر در دسترس است। من قهد دارم ابزارهایی را صه رایگان و رسان برای استفاده هستند با شماه اشتراک بگذارم.

सामाजिक (फ्रीमियम)

सोशलकेर्ट راه حل یert مرحله ای برای تجزیه و تحلیل توییتر ج تجزیه و تحلیل کلیدی ، ردیابی هشتگ هشتگ شمهی.

ابزار دارای یک داشبورد تعاملی است ته می تواند به شما در ردیابی کلمات کلیدی مربوطه کمک کند। این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تماس بم مخاطبین خود (که دسبه خود را تر نکرده اند) و وریی بد بد بد علاوه بر نظارت بر نام تجاری و این ابزار همارنین می تواند برای شناسایی تأثررگذار و متخصصین مرتبط با دامنه شما مرام مور مم.

اینجا کلیک ننید تا قیمت یاری सामाजिक क्षेत्र رر بررسی کنید.

सोशलएर डोनल जॉर्ज (در @ WHSRnet).

फॉलोवरवॉक (फ्रीमियम)

Followerwonk محصولی است ته توسط मोजूद اراحی شده است। این به شما اطلاعاتی در مورد پیروان توییتر ک مکان و طاقچه شما داده وواهد شد برای استفاده ش شما باید با استفاده از حساب توییتر خود وارد سیستم شوید استفاده رایگان است.

फ़ॉलोवरवॉन्क برای بهبود امتیاز ی باید تعامل توییتر را افزایش دهید.

whsr-ट्वीट-followerwonk

ار به ابزارهای بیشتری نیاز دارید ا اینجا هستید 6 باید ابزار تحلیلی تولیتتر را بداند کاوش। با شناختن اینچگه نونه برند شما انجام می شود ی می توانید برای جهت و منابع خود برنامه ریزی خنید.

هیص فرمول خا بی برای ردیابی نمره توییتر شما وجود ندارد। نمره تمیرگذار از هر تلتفرم متفاوت است। فق ف به یک یا دو معیار اشاره هنید و امتیاز خود را به سمت بالا حرکت دهید.

بهترین روش اندازه ریری نمره اجتماعی ع نزدیک ترین رقیب شما است.

بیش از شما

من مدیریت @ WHSRnet را برای ماه 6 گذشته انجام داده ام। امیدوارم داده های بیشتری برای به اشتراش راشتن با شما در آینده داشته باشم.

ار هنوز طرفدار توییتر نیستید ب به دنبال ما باشید @ WHSRnet.

توییتر 4 است بزررترین فلت فرم رسانه های اجتماعی ر و با رن بسب و کار شما بهتر رار می کند.

توییتر یک فریت را برای شناختن نام تجاری رود و افزایش فروش شما دارد। شما هرگز نمیتوانید اشتباه ینید 302 میلیون باربر فعال ماهانه.

برای من مار ممان است برای شما کار ن .ند। چگونه شما تجزیه و تحلیل و استفاده از داده های توییتر خود را استفاده کنید در مورد توییتر به ما بیویید

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map