वर्डप्रेस बनाम DIY वेबसिटी ओमांगा: नाडी ममोडज़ी वोएनेरा कुगविर्त्स न्चचिटो?

कुमंगा वेबसिटी नाडी नेचिटो योवुता, कोमा सेनेरा कुखला ओकेरा मटेंगो। सिमुकुसोवा कुलिपिरा मदोला मुसुजंडे अम्बरी कुटी आपंगे चिखोमो चाउवो, नादिकुलिपिरा ज़िकवी ज़ांबिरी चाका चिलिचोन कुटी असुनगे मालोवा। चैब्विनो, ऑसाखलानो.


ज़ोसन्खा ज़ानु

Ngati mukufuna kuchotsa webusaitiyi pamsika wotsika mtengo, muli ndi zosankha ziwiri – kumanga limodzi ndi WordPress, kapena kumanga imodzi adi imodzi ya drag ड्रैग एंड ड्रॉप DIY webusaiti omanga kupezeka (Wix).

ज़ोन्शा ज़ोनज़ी ज़िमापंगा डोंगोलो लोलिम्बा कोमोन्सो लोथंडीज़िरा कुटी मुमंगे वेबसुति यानु, कोमान्सो नोंडोमेको योयेंडेटेसेरा नादिकुफ्ल्लि ज़िन्थु ज़ानु प इंटानैटी.

वर्डप्रेस ndi ufulu kugwiritsa ntchito ndipo ikhoza kuikidwa pa seva iliyonse yomwe imathandiza PHP ndi MySQL, yomwe pafupifupi के seva onse ogulitsa amachita masiku ano। एंथु ओगवीरा नेचिटो पा वेबुसी नीथवी ज़ांबीरी अमकुलिपिरानी मालिपिरो ए मुविज़ी उलिवोंस मलिंगा एनकाटी मुकुफुना कुगविरित्स एनटीचो.

कोमा नदिवे यूति उत्तिवर्त्से निचित्तो? नदि यानि याब्विनो? तिदजेसरे कुकुत्पत्नी यंको लोलोंडोला.

omanga वी wpमुकुफुनिरा बुलोसा कपेना वेबसुइटी यात्सोपानो? चिटुंजी च फास्टवेबहोस्ट

कुत्सेकेमरा: वर्डप्रेस बनाम ओलेमबा वेबसिटी

1- कुथाजिका

वर्डप्रेस नादि यम्फमवु, कोमा इली नाद कपांगिडवे का कुफुंजिरा। ओयम्बित्सा पावेबुसिटी नाडी ज़ोचेपा क्वाम्बिरी कोमा ज़ोसावुटा कुजिग्विरित्सा एनटीचो। ट्रेडऑफ़ इक्यूवोनका मोंगा चोंची:

Wofalitsa webusaiti w wp फेसऑफ

2- कुसोवा कोग्विरित्सा नटचिटो

ओलेमबा वेबसुइटी याब्विनो अली नाडी ओमसुलिरा मसम्बा ओमवे अमकुलुलानी कुकुकोका नाडी कुसिया ज़िन्थु ज़ोम्वे ज़िलि पफुपी नाडी वेबुसिटी यानु। वर्डप्रेस ilibe mawonekedwe owonetsera। M’malo mwake, ili ndi WYSIWYG (zomwe mukuwona ndi zomwe mumapeza) mkonzi.

ओकोका नाडी अकुपोन्या ओकोनज़ा नाडी ओसावुता कुगविरा निचेतो चिफुकवा मुकुथा कुओना ज़ोमवे ज़िकुचिटिका मु नथ्वि यनीनी। Mkonzi wa WYSIWYG ndi wovuta kwambiri chifukwa muyenera kufufuza kuti chilembo चिल्लीबोन्स chomwe mwalemba chimawoneka bimjiji नाड़ी बतानी योयांगना.

Tsopano pali njira zina zopezera mkonzi wamoyo म्यू वर्डप्रेस। जिना मावा मेपुलोगलमु कोणापंगितसे कुटी न्चिटतोई, कोमा तवोना कुटी पालिबे पॉन्सेपसेंट एनसीओ योतावता कपेना योसावुता कुगविरतिसरा नचच्टो एनकाटी ओमंगा नीची एकुपोनीना ओमांगा बिरवानी नदि ओंगा मांगासीटोमला.

चिटुन्ज़ी चोजाम्बुला च फास्टवेबहॉस्ट चोसिन्थिकाFastWebHost की मुफ्त वेबसाइट बिल्डर – अमाबवेरा नाडी फुकुसी लिलिलोन लोलैंडिरा.

मितुंडु य 3 य वेबसाइट

वर्डप्रेस ikhoza kuthetsa chirichonse-kuchokera ku blog yanu ku webusaiti yathu yunivesite yonse, ku sitolo ya intaneti। ज़ोट्सतिरा ज़ेक, निथवी ज़िना ज़िमखला ज़ोसोकोनज़ा कोमनसो ज़ोसमवेत्सेत्स्का – चिफ़ुकवा ज़िमापंगिदवा कुटी ज़िटा कुचीता ज़ांबिरी.

ओयम्बित्सा वेबसुति अमाथा कुसिंथा मोसवुता। ज़ापैंगीडवे कुटी ज़िखले नाडी मावेबुसिटी ओवोमेरसेका मोंगा माबुंगवे ang’onoang’ono komanso odyera। अम्बिरी adzawonjezera zizindikiro zatsopano tsiku ndi tsiku, koma akadali osasintha ngati akudzipanga nokha ndi वर्डप्रेस.

पोग्विरित्सा न्चिट्टो कुकोका नाडी कुग्वेट्स, मुकुकोन्जेरा ज़िन्थु मकाति मवेक। मुखोजा कुसिन्था ज़ोन ज़ोमे ज़िली मकाती मवेक, कोमा माज़िको नाद ज़ोफुनकिरा ज़ा वेबसुइतीइ ज़िमखला ज़ोफ़ाना। ओमवे एकुपंगा वेबसुइटी अमदज़िक़्वाज़ा ओखा पोखला नाडी ज़िगावो ज़ब्विनो क्वाम्बिरी ज़ोम्वे ज़िमेट्सतिरा मयम्बो योमेमेकेज़ेका या नथावी। सुज़ादान्दुलु नकाती वेबसुइटी यानु नदियोमेवेन्देत्सेराको, कोमा सिदुज़खलान्सो नाडी मोटोथो ज़ा मालो ओसुंगिरको मालो.

तियोन वोकोन्ज़ा ग्लीब या डुप्लोस कुटी तिवोन चोमवे तन्थुजो.

gl nyembaचिटुन्ज़ी चेजम्बुला च डिज़ाइनर ग्लीब.

वर्डप्रेस, कुंबली इयो, नाडी योसेन्था मोसवुता – ngati mutadziwa momwe mungagwiritsire ntchito.

4- प्लगइन्स एनडी एडन

ममोडज़ी मवा मप्रवावु ज़ वर्ड वर्डि न्दि मदिज़ी वावो वुकुलु। मदेरा इंतजार करता है adalenga zikwi za themes ndi mapulagini a WordPress। इज़ी ज़िमपंगित्सा न्चिट्टो य वेबसिटी यानु। नगति मुलि नाड़ी लिंगलीरो ला चिनचके, मुखोजा कुपेजा पुलोजेकिति इमेने इमाकुलोनि कुचिता। कोमा चिफुकवा मपुलगिनिवा अम्पांगिदवा नाडी एंथु ओसियानासियाना ओवेवे अगाथे कुचिता मुगाविरिज़ाना। पुलोगलमु योवनजेरा ikhoza kukufunani kuti mupange code yanu ya mutu wanu, kapena musatseke plugin yosiyana kuti mugwire ntchito.

ओयाम्बित्सा वेबसुति अलिबे मपुलागिनी ओचुलुका कपेना मितु मोंगा वर्डप्रेस। कोमा, चिफुकवा ज़ोन ज़ो ज़ोवोन्जेरा ज़िममंगिडवा m’nyumba, एंबिरी एक इवो अमाथा कुगविरा न्चिट्टो ब्विनो पोपंडा कुवुमुलिज़ा। चोखुमुडवित्सा नाडी, निदिथुडी, सिमुडज़ेपेज़ा मेपुलगिनी पा चिरिचोन। नतवी जिना मुंगफुनिकरे कुचिता पोपंडा.

चिन्तु चीन चाचिकुलु चिमेने वर्डप्रेस अली नाचो नाडी मैपुलगुला ओपांडा उफुलु। अम्बिरी मेपुलगिनी नाडी ओमुसुका। Ngakhale mukufunikira kulipira kuti mupeze mapulagini amphamvu kwambiri kapena zinazake, Mapulagula aulere amakhala abwino kwa aliyense। अम्बिरी ओपंगा मवीबुसिटी ओपंगा मावंडिला कुंबली इना अमलीपिपवा कपेना अमेम्बेस्वा.

5- नडालमा

वर्डप्रेस imapangitsa mawebusaiti kukhala ovuta, koma zimatengera nthawi ndi luso। निदिचिफुकवा चके कुलंदिरा वोगुलित्सा ज़िंगाखले ज़ोडुला (एनकाखले ज़ोचेपा कूपो मोमेवे मुकुगनिज़ीरा)। Msika wabwino webusaitiyi ukhoza kutenga $ 800 + (पैम्पेटो ओत्सिका)। कुसुन्गा मालो कुंगथेन्सो वोग्विरिज़िरा वोडज़िपेरेका कुटी अर्कथंडीज़ेनी, ज़ोमवे ज़िमापेरेका नालदामा ज़ांबिरी। नादेई पालिनसो मटेंगो वोगुला डेरा (कविरिकविरी $ 1.50 कू $ 14 पचाका) नाडी कुचितित्सा ($ 12 / चाका +) कोमाबे ओमंगा वेबसुइटी अम्बिरी इयाम्बा ओसाचेपेरा $ 20 / mwezi। मुखोजा कुल्लुवा नोखा नादिकुसिंथा कप्पेला, कुजामुला ज़िथुनज़ी, कपेना कुवोनजेरा मसम्बा एतसोपानो पमासेकोंडी। मुदज़सोवा कुलीपिरा पज़ोमे मुकुलमुलिरा, कोमा कुसुंगिराको कूकुहतिज़िज़्वा.

कोमाबे, नाडी वोग्विरिज़िरा, नाल्डमा ज़ानु ज़िडज़क्खाला पटसोगोलो। ओयाम्बित्सा वेबसुइटी एंगेजेस कुकुनैसेरेरानी नाडी मिटेंगो योचेपा योपांगिरा कपेना नेक्खले "kwaulere"Webusaitiyi। कोमा मुकाफुना कुयम्बित्सा, मुइनेरा कुलिपिरा। निदिचो चिफुकवा चाके निदोफुनिकिरा कुफुफुजा मितेंगो मुसनायम्बे वेबसुइती नदि इवो.

पानो पली कुफन्नित्सा कवचंगु क्वा ओवेके अकुपंगा वेबसुति ओसियाना अमावोंगा नालदामा:

वेबसिटी
वेबसुइटी यापाम्वाम्बा योगविरित्सा नटचिटोनिदिमसुला नाडी कुइटित्सा (कुयाम्बिरा पा $ 1 / म्वेज़ी)
BoldGrid$ 4.19 / मो
SiteBuilder$ 4.99 / मो
Wix$ 9.25 / मो
Doodlekit.com$ 10.00 / मो
Weebly.com$ 12.00 / मो
Squarespace$ 18.00 / मो

6- कुतेंगा

वफ़ालित्सा एलियेंस पा वेबसिटी अमावबेरा नाडी कुइटित्सा क्वेक। पालि कुसिन्ता कोफुनीकिरा। इनगोगुला डज़िना लाचिटुकुको नादिकुज़िलुमीकिज़ा क्वा ओमांगा वेबसुयिती, एनडीपो नदिब्विनो कुपिता.

वर्डप्रेस नाड़ी योशियाना kwambiri। कुटी मुग्विरित्से एनटीचो वर्डप्रेस मुयनेरा पेज़नी मुन्थु वोमसेवेरा येमवे एंगथे कुखज़िकिट्स वर्डप्रेस पा मायक्यूडी नाडी पुलोगलमु य पीएचपी। मुफुइकान्सो कुफुन्जिरा मोमवे मुंगवाविरित्सिर एनटीचो एफटीपी कपेना कुजेजा नीरा यिना योसुंगिरा मफायिलो एक वर्डप्रेस क्वा ओमवेरा औ.

Phindu lalikulu kwa WordPress ndilo lingathe kusunthira kwa munthu wina wa webusaiti yemwe amapereka ntchito yabwino kapena ntchito yabwino (कपेना ओनसे)। नदि ओमांगा वेबसुइतिइ, इनु मुक्खाला नावो कुवमुयाया.

मकामानी अम्बिरी अबिनो अमुकुप्त्सेनी मिमेलो एनीमी ए मा डोमेन, कोमा एंबिरी ओमंगा वेबसिटी समेटेरो.

7- जोपरवेरा

अम्बिरी ओगिरित्सा एनटीचियो वेबसिटी एडजाखला नाडी ज़ोचेपा, मोंगा कुचुलुका क्वा मैगालिमोटो (बैंडविड्थ), एनकाखले नी नीरा ज़ावो ज़माकोनो। Ena akhoza ngakhale kusonyeza malonda awo pa webusaiti yanu ndi ndondomeko yotsika mtengo.

नाडी वर्डप्रेस, मुमंगोएन्दा मोफुलुमिरा नाडी ओमवे मुसमांखा। मुथा कुगन्दा मलेर कोमा नेथविज़ोन मुमाकोनज़्सो किंवाक्वाके कोमवे मुंगतांगेन कुटी मुबेर्वरेंसो कुन्चितो यॉन्स.

8- कुवेर्ंगा

ओमंगा निंबा एक DIY ndiwatsopano। Iwo ayamba kukhala otchuka kwa zaka zingapo zapitazi, makamaka ndi kukula kwa Shopify – DIY मालो ओमंगा माकामा ईकॉमर्स स्टार्टअप.

कोमा वर्डप्रेस याखला ikuzungulira zaka zoposa 14. Amagwiritsidwa ntchito koposa 27.5% mwa malo akuluakulu a 10 miliyoni, komanso pafififupi 60% mwa intaneti zonse zomwe zilipo.

कुगविरेतिसरा नीचितो माचिटिडवे ओत्सोगोलेरा / ओइमंगा वेबसिटी (मोंगा 2 अक्टूबर, 2017).

नखनी ज़म्तेंगो वताटलि चिफुकवा ज़िमखुदज़ा ज़ोसावुता कुगविर्तिस न्चिट्टो। Ngati mutha kuvutika ndi वर्डप्रेस, मुनगाथे मुतावुता Google yankho। नाडी वोमंगा मालो, चियाम्बेकेज़ो चानू चब्विनो नादि कांपनी इल्ली नदि मसम्बा अब्विनो कपेना ओथंडीज़ीरा.

कुकुलुंगा: वर्डप्रेस कपेना वेब बिल्डर?

तिनलोंजेजा कुटी तिद्जाकुपात्सा यन्खो लोलोंडोला, निदिपो तिदजतेरो। कोमा चॉयम्बा तिद्ज़ंगोगनिज़ीरा पैमेने कुली क्वेंज़रु कुगविर्तिस न्चिट्टो एलियेंस.

Nthawi yogwiritsa ntchito वर्डप्रेस

वर्डप्रेस एनडी योमेव्का एनकाटी:

 • मुंगथे कुयेम्बेकेजरा ओसाचेपर मासिकु अंगापु कुटी मूपित मोयो
 • मुयेनेरा कुपंगा वेबसिटी योवुता, यिकुलु
 • कोडी मुंगथे कुगविर्त्स न्चिट्टो निथावी कोमान्सो / कपेना नलदामा कुटी मुखले नाडी मखलिडेवे अब्विनो
 • मुकुफुना ज़ंबिरी कुटी मुयांग’ने मावोनेकेडवे नाडी मावोनेकेदवे औ एक वेबसुइटी यानु
 • मुकुसोवा चिनचाके चोमंगा मालो अलिबे चिखमो
 • अकुफुनीकिरा निचेतो ज़ोमवे ओमांगा वेबसुति संगथे कूपेरेका
 • यमबेकेजनी मगलीमोतो अम्बिरी
 • मुकुफुना कुलमुलिरा पा कुचितित्सा
 • मुकुफुनीकिरा मा एक एलेलो (कुचोकेरा कू कुलंदिरको)

नंगा तलिंगलीरा चियानी?

निडीक एकुलु मफानी एक वर्डप्रेस kwenikweni। नगति मुकुफुना कुचीता चिनचके, मुयेनेरा कुचिता ब्विनो नादिपो टिकुकुलुपिरिरा कुटी कुगविर्त्स न्चिट्टो निथ्वी मु डब्ल्यूपी एन’ओयनेरेना.

मवनमवके मुकुंदानदुला ज़ा म्तेंगो। Musakhale। Chifukwa cha kukula kwa chilankhulo cha WordPress ndi kutchuka kwake, omanga ndi otsika mtengo tsopano kuposa kale। मुखोजा कूपे एंथु ओचुलुका ओमवे अमपंगा ओखोखा नेकटी मुकुइयांगना पोजुंगुलीरा। टिकोजा कुलंगिजा एना, कोमान्सो, एनकटी मुली नाडी फुकुसी लोखला नी इफ.

म्वान्नसो मुथा कुडान्डुला ज़ कुकोन्ज़ा नदि चिठ्ंडिजो। अपान्सो, मुसाखले। माबुंगवे अम्बिरी, (कुपातीकिज़ापो इफ़े) अम्पीरेका मौटुमिकी एपीवाम्बा एक वर्डप्रेस। सिमडज़सोवा कुडंडुला ज़ा ज़ोसिन्था, ज़ोसुंगिरा कपीना चिट्ठेज़ो काचिविरी.

पोत्सीरिज़ीरा पाके, मुसोलेल कुटी ज़िवलो ज़ोवोनोन्गका ज़िफाइक क्वा इनु-नथावी ज़िना मुमंगोफुना कुटी मांजा अउ अझिखला ओडसेटेडवा ददीकुइसेरा चिनचाके। टिकुकुम्पमणि इनु संखानी वोयांग’निरा वेबसुइटी याब्विनो ज़ोमवे ज़िमापेरेका चिट्ंडिंडजो च वर्डप्रेस एनडी वोमंगा वेबुसिटी यूलियर। Ngati wogwiritsa ntchito webusaitiyi akuchitirani ntchitoyi, ndiye kuti ndikuyamika। न्गति सिमुकुखला नवो नथ्वि योमव्यो मुंगते कुइका वर्डप्रेस मोगावुता.

लेखक के बारे में: रूपी अजरोट

रूपी एस। अजरोट नादेई सीईओ वा मचलिदवे – कामपनी योगुलित्सा इंटेनीति योत्सिका म्येंगो। Pazaka 17 zapitazo FastWebHost yakhala ndi Madera akuluakulu एक 200,000 ku 6 डेटा malo padziko lonse lapansi। रूपी अंखाजिकित्सा फास्टवेबस्ट एटामालिजा मास्टर्स कुचोकेरा कू कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। Ngati mukukonzekera webusaiti yatsopano, iye amasangalala kuthandizira.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map